Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a honlapot 2016. október 3. után már nem frissítjük. Új honlapunk a https://konyvtar.elte.hu címen érhető el
2018. január 17. szerda
magyar   English   deutsch  

Alapgyűjtemény

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárának legfontosabb feladata, hogy segítse az egyetem oktatóit a tudományos munkában és a tanításban, az egyetem hallgatóit pedig a felkészülésben.

Oktatóink egyes szemináriumokhoz a könyvtárban helyezik el a hallgatók számára előírt jegyzetanyagot, mely használatához nem szükséges a könyvtárba beiratkozni.

Könyvtárunk lelke az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtár - mely az irodalomtudományi szaktájékozódáson kívül - általános és más szakterületekre vonatkozó információk megszerzésére is alkalmas - így az általános lexikonok, enciklopédiák mellett - filozófia, vallás, mitológia, nyelvészet, történelem, néprajz, természettudományok, képzőművészet, zene, földrajz, pedagógia, pszichológia, stb. témában.

Az irodalom szakos alapképzés elején fontos a magyar nyelvű könyveket feltáró alapvető bibliográfiákat megismerni. Ezek: a Szabó Károly szerkesztette Régi Magyar Könyvtár (RMK); a Borsa Gedeon vezetésével készült Régi magyarországi nyomtatványok (RMNy); a Petrik-féle Magyarország bibliográphiája és pótlásai, valamint folytatása a Magyar könyvészet; a nyolc kötetes A magyar irodalomtörténet bibliográfiája és az OSZK 1945-től máig tartó irodalomtörténeti bibliográfiai sorozata. Az egyes szerzők munkásságáról a személyi bibliográfiák között lehet tájékozódni. Sajtóbibliográfiáink és folyóirat-repertóriumaink is vannak, továbbá katalógusok, adattárak és sokféle tematikus irodalomjegyzék.

Az olvasótermi szépirodalmi anyag a régi magyar irodalom tanulmányozásához elengedhetetlen forráskiadványokkal, hasonmásokkal, szövegtárakkal és szöveggyűjteményekkel kezdődik; majd az egyes szerzők szövegkiadásai, kritikai kiadásai következnek. Az irodalomtörténeti lexikonok, kézikönyvek polcai után találhatók meg az egyes szerzőkről készült monográfiák. Külön gyűjtjük az oktatók által feladott legfontosabb kötelező irodalmat.

Magyar kiadású világirodalmi lexikonok és kézikönyvek mellett angol, német, francia és olasz nyelvűek is vannak; valamint magyar és eredeti nyelvű szövegkiadások, szöveggyűjtemények és szakirodalom áll rendelkezésre az összehasonlító irodalomtörténeti és irodalomelméleti tanulmányokhoz.

Tanárszakos hallgatóink felkészülését segítendő az irodalomtanítás módszertani segédkönyvei és folyóiratai, valamint a közoktatás irodalomtankönyvei is hozzáférhetőek olvasótermünkben.

Legkorábbi folyóiratunk A' Bétsi Magyar Kurir 1789-es évfolyama. A XIX. század folyóiratainak már számos évfolyamával rendelkezünk: Élet és Literatura, Magyar Museum, Új Magyar Museum, Pesti Divatlap, Életképek, Magyar Életképek, Regélő, Tudományos Gyűjtemény, Koszorú, Minerva stb. A 20. század első felének legfontosabb lapjai is megvannak nekünk: Nyugat, Magyar Csillag, Huszadik Század, Napkelet, Magyarok, Kalangya, Sorsunk, Válasz, Kelet Népe, Apolló, Erdélyi Helikon, Újhold stb. A kurrens irodalomtudományi és szépirodalmi folyóiratok szinte teljes számban és valamennyi évfolyamban megtalálhatók: az Alföldtől a Vigiliáig; továbbá Egyetemes Filológiai Közlöny, Századok, Magyar Könyvszemle, Helikon, Literatura, Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények stb. Minderről részletes tájékoztatást nyújt honlapunk folyóiratkatalógusa. A folyóiratok legfrissebb számai levehetők az olvasóterem folyóiratállványáról, a régebbi számok kérőlapon kérhetők ki.

Könyvtárunk gyűjti a magyar és az összehasonlító irodalom témáiban karunkon benyújtott szakdolgozatokat és bölcsészdoktori disszertációkat. A legkorábbiak a XIX. század második feléből származó jeligés záródolgozatok.

Keresés


Felhasználói belépés

E L T E     E g y e t e m i     K ö n y v t á r i    S z o l g á l a t         M i n d e n     j o g     f e n n t a r t v a .